کد دورهنام دورهزمان برگزاریتاریخ شروعساعتمدرسثبت نام
S98P4-1کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری - مقدماتیشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۳۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰مهدی حمیدیانثبت نام
S98P4-2کارگاه کاربرد اکسل در حسابداری - پیشرفتهچهارشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۷۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰مهدی حمیدیانثبت نام
S98P4-3دوره جامع حسابداری بازار کاریکشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۴۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰امیر اکبریثبت نام
S98P4-4دوره حسابداری مقدماتیسه شنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۶۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰امیر اکبریثبت نام
S98P4-5کارگاه نرم افزار سپیداریکشنبه ها۱۳۹۷/۱۲/۰۴۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰خانم قویتنثبت نام
S98P4-6اصول حسابداری یک - دروس دانشگاهیشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۳۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰امیر اکبریثبت نام
S98P4-7اصول حسابداری دو - دروس دانشگاهییکشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۴۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰جواد کیوانیثبت نام
S98P4-8حسابداری صنعتی یک - دروس دانشگاهیدوشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۵۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰جواد کیوانیثبت نام
S98P4-9حسابداری پیشرفته یک - دروس دانشگاهیدوشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۵۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰جواد کیوانیثبت نام
S98P4-10حسابداری پیشرفته دو - دروس دانشگاهییکشنبه ها۱۳۹۸/۱۲/۰۴۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰جواد کیوانیثبت نام